Головна

Майбутнє Ваших дітей починається 
з дитячого садка
 Вулиця Радісна, 4
54020 Місто Миколаїв
тел. (0512) 47-78-33
   e-mail: sini4ka@i.ua  

Дошкільний навчальний заклад №123 - заклад комбінованого типу. У 2017-2018 навчальному році мережу закладу складають 8 груп, з них 1 група раннього віку, 2 групи компенсуючого типу для дітей з порушенням мовного розвитку, 5 груп загального типу, одна з яких цілодобова. Дошкільний заклад відвідують 160 дітей. 


Дошкільний навчальний заклад №123 засновано 24 травня 1948 року, здійснює свою діяльність відповідно до


  • Конституції України;
  • Закону України «Про освіту», затвердженого № 2145-VIII від 05.09.2017 ;
  • Закону України «Про дошкільну освіту», затвердженого 23.09.2012 №2555;
  • Положення «Про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 №305;
  • Власного Статуту


СТАТУТ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 123
м. МИКОЛАЄВАІ. Загальні положення

1. Дошкільний навчальний заклад №123 комбінованого типу М.Миколаєва (Далі заклад) здійснює свою діяльність відповідно до Конституцій' України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», чинного законодавства, Положення про дошкільний навчальний заклад, даного Статуту.
2. Засновником закладу є Миколаївська міська рада народних депутатів. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
3. Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 54002, Миколаївська обл. м. Миколаїв вул. Радісна, 4 тел. 37-28-21
4. Головною метою закладу є задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, навчанні та вихованні дітей дошкільного віку.
5. Головними завданнями закладу є:
- забезпечення права дитини на доступність, безоплатність здобуття дошкільної освіти;
- реалізація державної політики в галузі освіти;
- забезпечення фізичного і психологічного здоров'я дітей;
- розвиток творчих здібностей та інтересів дитини;
- надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;
- формування умінь та навичок, необхідних для навчання в школі. Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній взаємодії з сім'єю і школою.
6. Дошкільний заклад визначається юридичною особою з дня реєстрації в виконкомі Миколаївської міської ради, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, рахунки в установах банків.
7. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним статутом.
8. Заклад несе відповідальність перед суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положення про дошкільний виховний заклад;
- забезпечення рівня дошкільного виховання та навчання в обсязі державних вимог;
- дотримання фінансової дисципліни.

II. Комплектування дошкільного закладу

9. Порядок комплектування дітьми закладу визначається засновником разом з завідуючою установи відповідно до територіального відношення.
10. До дошкільного закладу приймаються діти віком від 1 до 6(7) років.
11. За рішенням ради або зборів дошкільного закладу групи можуть комплектуватися за віковим принципом і як різновікові.
12. Максимальна наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі:
1) від 1 до 3 років -15 чоловік; 3) логопедичні: -10-12чоловік;
2) з 3 років -20 чоловік; 4) цілодобова : 10 чоловік. Комплектування груп новими дітьми та переведення в інші групи
проводиться наприкінці навчального року (квітень, травень), а прийом - в міру вивільнення місць. Для адаптації прийом нових дітей ясельного та молодшого дошкільного віку проводиться поступово протягом місяця.
13. Дошкільний заклад має : групи загального розвитку, спеціальні групи для дітей з вадами мови.
14. У дошкільному закладі функціонують групи денного перебування дітей.
15. Батькам надається право вибору дошкільного закладу. Поза чергою надається місце дітям інвалідів і учасників війни, дітям учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від чорнобильської катастрофи, а також дітям, батьки які загинули під час виконання службових обов'язків, які потерпіли від екологічного та стихійного лиха.
16. Зарахування дітей до закладу в групи загального типу здійснюється завідуючою при пред'явленні медичних довідок про стан здоров'я дитини та відсутність контакту з інфекційними хворими, копія свідоцтва про народження дитини, освіти та в логопедичні групи приймаються діти при наявності направлення від управління довідки зональної медико-педагогічної консультації.
За дитиною зберігається місце у закладі у разі хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також у літній період (75 днів незалежно від періоду і тривалості їхньої відпустки). У окремих випадках збереження за дитиною місця вирішує завідуюча.
17. Відрахування дітей з закладу може здійснюватися у таких випадках: на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її перебування у закладі, коли дитина не відвідує заклад без поважних причин понад місяць, у разі не внесення плати за харчування дитини протягом двох тижнів після встановленого терміну. Батьків повідомляють про відрахування дитини за 7 днів.
18. Забороняється відрахування дітей з закладу у зв'язку зі зміною місця роботи батьків, якщо це не обумовлено договором між батьками і закладом.
19. Батьки мають право приводити та забирати дітей з закладу в будь-який зручний для них час. Заздалегідь попередивши про це вихователів. 20.3а заявою батьків, рішенням відповідальних органів державно-виконавчої влади можуть відкриватися групи з короткочасним перебуванням з тривалістю роботи менше 6 годин; прогулянкові, фізкультурно-оздоровчі, підготовки дітей до школи, естетичного циклу тощо в т.ч. на госпрозрахункових засадах. При цьому інтереси дітей, які постійно відвідують даний заклад не повинні обмежуватися.

Ill. Режим роботи закладу

22. Режим роботи закладу: загальні 7-30 - 18-00; чергова загальна 7-00 - 19-00:
Заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні - субота, неділя, святкові дні. За бажанням батьків у закладі можуть відкриватися чергові групи у ранковий та вечірній час, а також у вихідні та святкові дні.

IV. Організація навчально-виховного процесу

24. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до програми виховання та навчання дітей дошкільного віку.
25. Заклад має право вибирати програму виховання та навчання з комплексу варіативних програм, затверджених Міністерством освіти та науки України, а також розробляти і впроваджувати власну програму за погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади.
26. Заклад працює за програмою «Малятко», «Дитина», «Дитина в дитячі роки».
27. Мова навчання у дошкільному закладі визначена відповідно до Закону України «Про мови....» - українська.
28. Заклад комплектується необхідним обладнанням за діючими нормативами.

V. Учасники навчально-виховного процесу

29. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є: педагогічні працівники, технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), установи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
30.3а успіхи у навчанні та вихованні дітей до працівників закладу приймаються такі міри заохочення : подяка, видача премій, нагородження цінним подарунком, почесною грамотою, тощо.
31. Відносини дитини та вихователя здійснюються на основі співробітництва, поваги до особистості дитини та надання їй вільного розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей.
32. Права та обов'язки дитини оберігаються Конвенцією ООН про права дитини, діючим законодавством та угодою між дошкільним закладом , батьками, або особами, що їх замінюють.
33. Кожна дитина має право на :
-          задоволення потреб в емоційно-особистісному спілкуванні;
-          захист своєї гідності;
-          здоровий спосіб життя;
-          безоплатну дошкільну освіту у закладі;
-          захист від усіх форм фізичного та психічного насильства, зневаги особистості;
-          розвиток своїх творчих здібностей та інтересів;
-          отримання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку.
34. Дитина забезпечується:
-          формуванням особистості у контакті рідної мови, культури, як природного емоційного середовища;
-          становленням національної свідомості, гідності, а також шанобливим ставленням до інших культур і народів.
35. Батьки, або особи що їх замінюють, мають право:
-          обирати дошкільний навчальний заклад;
-          брати участь у роботі ради закладу;
-          обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;
-          вносити пропозиції щодо організації додаткових послуг у закладі;
-          охороняти права дитини та поважне ставитися до неї;
-          створювати різноманітні батьківські об'єднання, клуби, асоціації у закладі;
-          заслуховувати звіти завідуючої закладом та педагогів про роботу дошкільного закладу;
-          захищати в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей.
35. Батьки зобов'язані:
-          своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі у встановленому порядку;
-          своєчасно повідомляти про можливість відсутності або хвороби дитини.
Інші права та обв'язки батьків конкретизуються у Батьківському договорі.
37. Педагогічні працівники закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу відповідну педагогічну освіту, у певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан, який дозволяє виконувати покладені на них функції.
Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу і звільняються завідуючою закладу.
38. Педагогічні працівники мають право
- вільного вибору, розробки та застосування методик виховання та навчання дітей за погодженням із радою закладу;
- на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах, аспірантурі та інших навчальних закладах, що здійснюють підвищення кваліфікації;
- вимагати від завідуючої закладом створення умов для здійснення навчально-виховного процесу
39. Педагогічні працівники зобов'язані:
- дотримуватися даного статуту, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту, трудової угоди.
- співпрацювати з сім'єю вихованця закладу з питань навчання та виховання дітей;
- сприяти задоволенню попиту батьків на навчально-виховні послуги;
- брати участь в організації надання додаткових освітніх послуг.
40. Працівники закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне і здоров'я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

VI. Управління дошкільним навчальним закладом

41.У правління закладом здійснюється на принципах поєднання державного управління та громадського самоврядування, засновником та місцевим органом державної виконавчої влади.
Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його завідуюча, яка призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом з дотримання чинного законодавства та ради закладу.
42. 0рганом самоврядування закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків.
Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу 20 чол., батьків і представників громадськості 20 чол.
Термін їх повноважень становить один рік.
Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутності.
Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
43. Завідуюча дошкільним навчальним закладом :
- несе відповідальність за організацію діяльності закладу;
- забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіта;
- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;
- розпоряджається коштами, укладає договори, в тому числі угоди з батьками, відкриває рахунки в установах банків;
-у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для виконання працівниками закладу;
- приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу;
- організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
- затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеного в установленому порядку, і погоджує його із засновником;
- встановлює надбавки, доплати, премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно законодавства;
- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо охорони життя і здоров'я дітей;
- створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в закладі.
44.У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники закладу.
Головою педагогічної ради є завідуюча закладом.
Педагогічна рада :
- розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі та приймає відповідні рішення;
- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу.
Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і , як правило, становить не менше чотирьох на рік

VII. Організація харчування і медичного обслуговування в закладі

45.Діти в закладі отримують трьох разове харчування. А у цілодобовій групі чотирьохразове харчування.
46.Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється штатним середнім медичним персоналом та спеціально закріпленим лікарем дитячої лікарні №2.
Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

VIII. Майно закладу

47. Відповідно до розпорядження Миколаївського виконавчого комітету міської ради від 07.07.01. № 144р заклад має земельну ділянку, де розмішуються спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, виділена присадибна ділянка тощо.
48.Майно закладу становить основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі закладу або централізованої бухгалтерії.
49. Майно закладу належить йому на правах оперативного управління власності або повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту закладу та укладених ним угод.

IX. Фінансово-господарська діяльність закладу

50. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до основних положень господарського механізму в освіті. Ця діяльність здійснюється за рахунок бюджетних і залучення інших коштів. Джерела формування коштів :
- кошти державного бюджету, що надходять у розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільних навчальних закладів;
- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіта;
- доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
- дотації органів державної виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування
- кредити і позички оатьків;
- добровільні грошові і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;
- інші надходження не заборонені чинним законодавством. 51.Заклад за погодженням із засновником має право:
- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси;
- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
- здавати в оренду без права викупу.
52. 3аклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний виховний заклад України.
53.Заклад може надавати населенню платні освітні послуги.
54.У закладі ведеться документація відповідно до затвердженої номенклатури. Складається бухгалтерська і статистична звітність в установленому порядку.
55.Заклад самостійно визначає потребу в матеріальних ресурсах на підставі Положення про дошкільний виховний заклад. Щомісячно робить замовлення на продукти харчування відповідно до норм, одержує їх в централізованому порядку, а також на договірних засадах.
Харчування дітей організується відповідно до встановлених нормативів.

X. Контроль за діяльністю закладу

56.Заклад підпорядкований і підзвітний засновникові: Миколаївській міській раді (управлінню освіти виконкому міськради).
57. Основною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, що проводиться, як правило, один раз у десять років, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
58.Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу навчання та виховання здійснюється управлінням освіти.
59. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником закладу.
60. Створення, реорганізація, ліквідація закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Організаційна структура
ДНЗ №123 комбінованого типу


Засновник: виконавчий комітет Миколаївської міської ради
Адреса закладу: вул Радісна, 4
Електрона пошта: sini4ka@i.ua

Структура управління ДНЗ
Важливим у системі управління ДНЗ є створення механізму, що забезпечує включення всіх учасників педагогічного процесу в управління. Управлінська діяльнсть за своїм характером є діяльністю дослідницькою і будується на основі відбору і аналізу педагогічної і управлінської інформації.
Структура управління складається з двох структур:
І структура – громадське управління:
·        Педагогічна рада,
·        Профспілковий комітет,
·        Батьківський комітет, діяльність якого регламентується Статутом ДНЗ і відповідними положеннями.
         ІІ структура – адміністративне управління, яке має лінійну структуру.
               І рівень – завідувач ДНЗ. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ забезпечує:
·        Матеріальні, організаційні,
·        Правові,
·        Соціально – психологічні умови для реалізації функції управління навчального процесу в ДНЗ.
Об`єкт управління завідувача – увесь колектив.
   ІІ рівень – вихователь – методист, завгосп, старша медсестра.
Об`єкт управління другого рівня – частина колективу згідно з функціональними обов`язками.
     ІІІ рівень управління здійснюється вихователями, фахівцями і обслуговуючим персоналом.
 Об`єкт управління – діти і батьки.

Відповідно до Статуту дошкільного навчального закладу №123 комбінованого типу, штатного розпису закладу,
Перелік структурних підрозділів
ДНЗ №123 комбінованого типу

№/П
Назва структурного підрозділу
1.
Підрозділ І        Педагогічні працівники
2.
Підрозділ ІІ       Спеціалісти
3.
Підрозділ ІІІ      Робітники


Кадровий склад ДНЗ №123
Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ №123
Категорія
Кількість
%
Всього педагогів
21
100
Вища кваліфікаційна категорія
7
 30%
I кваліфікаційна категорія
2
10% 
II кваліфікаційна категорія
3
 12%
Відповідає посаді, яку займає
2
 10%
Спеціаліст
6
 28%
Педагогічне звання «Вихователь – методист»
6
28% 
Педагогічне звання «Старший вихователь»
1
1% 
Педагогічне звання «Старший вчитель»
1
1% 

Віковий склад педагогів ДНЗ №123
Всього педагогів
21 – 30рр
31 – 40рр
41 – 50рр
51 – 60рр
Після 60 р
21
7
2
4
8
-
100%
 30%
15% 
20% 
35% 


ДНЗ №123 укомплектовано управлінськими кадрами
Посада
Кількість
Освіта
Завідувач
1
Вища
Вихователь - методист
1
Вища
Заступник завідувача з господарчої роботи
1
Сер - спец

Перелік професій та посад
ДНЗ №123 комбінованого типу

№/П
Назва посади
1.
Завідувач ДНЗ
2.
Вихователь – методист
3.
Музичний керівник
4.
Інструктор з фізкультури
5.
Практичний психолог
6.
Вчитель – логопед
7.
Вихователь
8.
Старша медична сестра
9.
Медична сестра
10.
Завідувач господарством
11.
Діловод
12.
Помічник вихователя
13.
Кастелянка
14.
Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)
15.
Прибиральник службових приміщень
16.
Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель
17.
Сторож
18
Двірник


·        Освітні програми
Дошкільний Навчальний Заклад № 123 здійснює навчально – виховну роботу відповідно до освітньої програми «Дитина» для дітей від двох до семи років.

·        Мова
Згідно п.27 Статуту дошкільного навчального закладу комбінованого типу №123 у дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей відповідно до освітніх запитів батьків. Кількість дітей, які навчаються українською мовою у 2017 – 2018 н.р. – 160

·  Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.
В ДНЗ №123 додаткові освітні та інші послуги не надаються.Комментариев нет:

Отправить комментарий